50 แคปชั่นคำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ 2024

ในโลกใบนี้มีคำคมสอนใจอยู่มากมายที่ช่วยเตือนสติหรือปลุกใจให้เรามองเห็นปัญหา และหนทางแก้ไข บางครั้งยามชีวิตมืดมน การมีข้อความสั้น ๆ เตือนใจให้เราคิดได้ก็เป็นสิ่งจำเป็น และอาจเป็นแรงกระตุ้นให้เรามีกำลังใจต่อสู้กับอุปสรรคที่เข้ามาในชีวิตได้ ในบทความนี้เราจึงได้รวบรวมแคปชั่นคำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ มาให้ทุกท่านได้ใช้ตั้งสเตตัสหรือส่งให้กับคนที่คุณรักและห่วงใยเพื่อเป็นกำลังใจในการฝ่าฟันสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาไปด้วยกัน

 

 

แคปชั่นคำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ

แคปชั่นสอนใจภาษาอังกฤษ สั้นๆ 2023

“A positive mindset is the foundation for a fulfilling life.” ทัศนคติที่ดีคือรากฐานของชีวิตที่สมบูรณ์

“Your mindset is your greatest asset. Invest in it wisely.” ทัศนคติคือทรัพย์สินมีค่า ลงทุนให้ดี

“Transform your mindset, transform your life.” เปลี่ยนทัศนคติ เปลี่ยนชีวิต

“The power of your thoughts determines the quality of your life.” พลังความคิดกำหนดคุณภาพชีวิต

“The right mindset can turn obstacles into opportunities.” ทัศนคติที่ดีสามารถเปลี่ยนอุปสรรคเป็นโอกาส

“Work hard, play harder.” ทำงานให้หนัก เวลาพักก็พักให้หนัก

“The harder you work, the luckier you get.” ยิ่งทำงานหนัก ยิ่งโชคดีขึ้นเท่านั้น

“Work is not just about making a living, it’s about making a life.” งานไม่ได้ทำแค่ดำรงชีพ แต่เป็นการใช้ชีวิต

“Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning and sacrifice. ความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นบังเอิญ แต่มาจากความอดทน งานหนัก การเรียนรู้ และการเสียสละ

“When you love what you do, work becomes play.” ถ้ารักงานที่ทำ งานก็จะกลายเป็นเรื่องสนุก

 

“The key to success is to do the work that others aren’t willing to do.” กุญแจความสำเร็จ คือ การทำงานที่ไม่มีใครอยากทำ

“The only way to do great work is to love what you do.” การทำงานให้ประสบความสำเร็จ คือ การรักงานที่ทำ

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.” ความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุด ความล้มเหลวไม่ได้หมายถึงจบสิ้นแล้ว แต่เป็นความกล้าที่จะสู้ต่อไปที่เรียกว่าความสำเร็จ

“Don’t watch the clock; do what it does. Keep going.” ไม่ต้องสนใจเวลา ทำสิ่งที่ต้องทำต่อไป

“The only limit to our realization of tomorrow will be our doubts of today.”

“Your work is going to fill a large part of your life. งานของคุณจะเป็นส่วนสำคัญเกือบทั้งหมดในชีวิต

“The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.” เกียรติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตไม่ใช่การไม่ล้มเหลว แต่เป็นการลุกขึ้นทุกครั้งที่พลาดพลั้ง

“The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others.”

“Do not wait for opportunities, create them.” อย่ารอโอกาส สร้างมันขึ้นมา

“Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success” ความสำเร็จไม่ได้นำไปสู่ความสุข ความสุขต่างหากที่นำไปสู่ความสำเร็จ

 

แคปชั่นคำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ

คำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ 2023

“Failure is a teacher, not a defeat.” ความล้มเหลวคือครู ไม่ใช่ความพ่ายแพ้

“Fall down seven times, stand up eight.” ล้มเจ็ดครั้ง ลุกขึ้นแปดครั้ง

“Failure is not fatal, but failure to change might be.” ความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบ แต่การไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะใช่

“Failures are the stepping stones to success.” ความล้มเหลวคือหนทางสู่ความสำเร็จ

“It’s not about how many times you fall, it’s about how many times you get back up.” ไม่ว่าจะล้มเท่าไหร่ การลุกขึ้นใหม่เท่านั้นที่จะถูกจดจำ

“The only real failure is the failure to try.” ความล้มเหลวที่แท้จริงคือการไม่กล้าลองทำอะไรเลย

“Mistakes are proof that you are trying.” ความผิดพลาดคือหลักฐานว่าเราได้พยายามทำแล้ว

“Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.” ความล้มเหลวคือโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่ ด้วยประสบการณ์ที่มากกว่าเดิม

“Don’t fear failure, fear being in the exact same place next year as you are today.” อย่ากลัวความล้มเหลว แต่จงกลัวอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย

 

Try and fail, but never fail to try.” พยายามและล้มเหลว แต่อย่าล้มเหลวที่จะพยายาม

“Success is not guaranteed, but trying is always an option.” ไม่มีอะไรการันตีความสำเร็จ แต่ความพยายามทำให้มีโอกาสมากขึ้น

“The only way to know if it will work is to try.” สิ่งเดียวที่จะพิสูจน์ว่ามันเวิร์คไหม คือ การลองลงมือทำ

“Trying is the first step towards achieving your goals.” การพยายามคือก้าวแรกไปสู่เป้าหมาย

“Trying is the first step towards progress.” การพยายามคือก้าวแรกของความก้าวหน้า

“You don’t have to be great to start, but you have to start to be great.” อาจไม่ต้องเริ่มต้นแล้วทำได้ดี แต่อย่างน้อยก็เป็นการเริ่มต้นไปสู่ความยิ่งใหญ่

“Trying is the ultimate expression of faith in oneself.” ความพยายามคือความศรัทธาในตัวเอง

“When in doubt, try again.” ถ้าสงสัย ให้ลองอีกครั้ง

“Trying is the key to unlocking your potential.” ความพยายามคือกุญแจปลดล็อคศักยภาพ

 

แคปชั่นคำคมสอนใจภาษาอังกฤษสั้นๆ

“No shortcuts, just hard work.” ไม่มีทางลัด จงทำงานหนัก

“Hard work beats talent when talent doesn’t work hard.” การทำงานหนักเอาชนะพรสวรรค์ เมื่อพรสวรรค์ไม่ทำงานหนัก

“Success is 99% perspiration and 1% inspiration.” ความสำเร็จคือการทำงานหนัก 99% และแรงบันดาลใจ 1%

“Hard work pays off in the end.” การทำงานหนักให้ผลลัพธ์เสมอ

“The only place where success comes before work is in the dictionary.” ที่เดียวที่ความสำเร็จมาก่อนการทำงานหนัก คือ ในพจนานุกรม

“Dreams don’t work unless you do.” ความฝันไม่มีวันเป็นจริงถ้าคุณไม่ลงมือทำมัน

“There is no substitute for hard work.” ไม่มีอะไรแทนที่การทำงานหนักได้

“Hard work is the foundation of all achievement.” การทำงานหนักคือรากฐานของความสำเร็จ

“Sweat, sacrifice, and hard work will never go out of style.” หยาดเหงื่อ เสียสละ และงานหนัก ไม่มีวันสูญเปล่า

 

อ้างอิง 1 

The Pappyness