The Pappyness

Happiness is here and now

Category: A Potpourri of Sound

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   หากนึกย้อนกลับไปสัก 15 – 20 ปี แล้วบอกกับครอบครัว บอกกับพ่อแม่ ว่าจะเรียนดนตรี คำถามที่ได้รับคงจะไม่ต่างกันสักเท่าไหร่ ซึ่งคงหนีไม่พ้น จบดนตรี ทำงานอะไรได้? งาน เกี่ยวกับดนตรีจะหาเงินพอหรือ? Continue Reading

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) จึงเกิดขึ้นเพื่อถูกนำมาใช้ในการรักษา หรือพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ ความคิด และรวมไปถึงทักษะทางสังคม

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โรคซึมเศร้าจึงเป็นภัยเงียบที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจของทุกคน รอเวลาที่จะสำแดงอาการออกมา โดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองจะกลายเป็นผู้ป่วยของโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่ หลายครั้งความรุนแรงของโรคได้นำไปสู่โศกนาฏกรรม ทั้ง ๆ ที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยต่างยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงอาการของโรคซึมเศร้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เราจะไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้าในมุมมองทางการแพทย์ แต่ผ่านมุมมองของเสียงเพลงและดนตรี ในห้วงที่ผ่านมา Continue Reading

Ad Clicks : Ad Views :