[รีวิว] กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

เป็นความฝันและเป็นความต้องการของคนทุกคน ที่จะสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่ง มีเงินล้านฝากไว้ในบัญชีเพื่อนำมาใช้จ่ายได้สมดั่งใจ แต่หารู้ไม่ว่าก่อนหน้าที่จะประสบความสำเร็จหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างสมดั่งใจนั้น ย่อมแลกมาด้วยความอดทน ความเสี่ยง และการเรียนรู้ โดยในครั้งนี้ เราจะขอนำเสนอการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กองทุนจากธนาคารเจ้าอื่น ๆ โดยกองทุนรวม ktb สามารถเป็นเครื่องช่วยให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งที่มั่นคงได้ แต่ต้อง “เลือก” กองทุนรวมกรุงไทย ปันผลที่ดีและเหมาะสมกับตัวคุณเอง

ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจในการลงทุนกับกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กับบทความ “[รีวิว] กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE)

 

กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

เป็นกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/ หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดบริษัทจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งพร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนรวม กรุงไทย 2565 จะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)

ทั้งนี้กองทุนรวม กรุงไทย 2565 KTSE ค่อนข้างได้ความกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก จากเหล่าผู้ถือกองทุนในโซเชียล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพันทิป แม้จะปันผลไม่มาก แต่ยังคงสามารถดำเนินการและมีการปรับขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT – Ashares – A)

กองทุนรวม ktb ตัวนี้มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Global Investors Fund – Allianz China A-Shares (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “PT” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กรุงไทย 2565  หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

กองทุนรวม กรุงไทย 2565 ถือว่าเป็นกองทุนรวม ktb ที่มีค่า performance เป็นที่หน้าพอใจ แม้จะมีระดับความเสี่ยงสูง แต่หากคุณยอมรับและรับกับความเสี่ยงของกองทุน ktb ได้ ก็เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

 

 

กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF)

 

กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

กองทุนรวมกรุงไทย ปันผล กองทุนนี้จะนำเงินไปลงทุนโดยกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ซึ่งประกอบด้วย

  1. หลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  2. หลักทรัพย์ที่จะนำเข้าจดทะเบียนใหม่ (IPO) และที่มีแผนจะนำเข้าจดทะเบียน (Pre IPO) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต
  3. หลักทรัพย์ที่เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคต

ดังนั้น จากแนวโน้มและการดำเนินการพัฒนาสาธารณูปโภครอบด้าน จะส่งผลให้ประเทศของเราสามารถกลับมาฟื้นได้อย่างรวดเร็วจากโครงการเมกะโปรเจคต่าง ๆ ที่กำลังจะเสร็จสิ้นและที่ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วทั้ง รถไฟ และ ถนนเชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ กองทุนรวม กรุงไทย 2565 นี้จึงมีความน่าสนใจอย่างมากในปี 2565

 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ (KT – HiDiv)

กองทุนรวม กรุงไทย 2565 ที่เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดีสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนรวม กรุงไทย 2565 อาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)

 

 

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KTMUNG – D)

 

กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

กองทุนรวม ktb จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุนรวม ktb property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ktb โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนรวม กรุงไทย 2565 อาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

 

กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) (KTMEE – D)

กองทุนรวม ktb จะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมกรุงไทย ปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือกองทุน property (กองทุนปลายทาง) ทั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่ 2 กองทุนขึ้นไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนปลายทางดังกล่าวมีนโยบายลงทุนทั้งในตราสารทุน ตราสารหนี้ ทรัพย์สินทางเลือก และ / หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นใดตามที่กฎหมาย ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนได้ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอื่น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม กรุงไทย 2564 อย่างไรก็ตาม กองทุนมิได้รับประกันผลตอบแทน และผู้ลงทุนอาจได้รับผลตอบแทนที่ลดลงต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของเกณฑ์ชี้วัด โดยระยะเวลาการลงทุนที่เหมาะควรเป็นการลงทุนในระยะกลาง-ยาว (3 ปีขึ้นไป)

 

อ้างอิง 1 2

 

The Pappyness