[รีวิว] กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565

เป็นความฝันและเป็นความต้องการของคนทุกคน ที่จะสามารถมีชีวิตที่มั่งคั่ง มีเงินล้านฝากไว้ในบัญชีเพื่อนำมาใช้จ่ายได้สมดั่งใจ แต่หารู้ไม่ว่าก่อนหน้าที่จะประสบความสำเร็จหรือมีทุกสิ่งทุกอย่างสมดั่งใจนั้น ย่อมแลกมาด้วยความอดทน ความเสี่ยง และการเรียนรู้ โดยในครั้งนี้ เราจะขอนำเสนอการลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ที่มีความน่าสนใจไม่แพ้กองทุนจากธนาคารเจ้าอื่น ๆ โดยกองทุนรวม ktb สามารถเป็นเครื่องช่วยให้ทุกท่านมีความมั่งคั่งที่มั่นคงได้ แต่ต้อง “เลือก” กองทุนรวมกรุงไทย ปันผลที่ดีและเหมาะสมกับตัวคุณเอง ดังนั้น เพื่อเป็นการเสริมความรู้และความเข้าใจในการลงทุนกับกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กับบทความ “[รีวิว] กองทุนรวมกรุงไทย ตัวไหนดี 2565”   กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ (KTSE)   เป็นกองทุนรวม กรุงไทย 2565 ที่เน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/ หรือเงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุนตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดบริษัทจะลงทุนในตราสารทุนจำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 […]

The Pappyness

January 22, 2022
error: Content is protected !!