ครูดนตรี เรียนคณะอะไร ต้องเรียนที่ไหน สาขาอะไรบ้าง

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   อาชีพครู เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เพียงเพราะครูคือผู้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอด และส่งต่อองค์ความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ ไม่ว่าจะเพศไหน วัยไหน ที่ต้องการความรู้ แต่เพราะครู คือ “ผู้สร้าง” อย่างแท้จริงครับ ที่สามารถเป็นทั้งครูในความหมายปรกติ เป็นทั้งพ่อและแม่ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษา เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดและทัศนคติของนักเรียนได้อย่างมากมาย ในหลายประเทศวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้วยการพัฒนาคน และเริ่มต้นกระบวนการพัฒนาคนด้วยการสร้างครู ยกตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์หรือประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างลาวที่มีการตั้งเป้าหมายนำพาประเทศให้หลุดพ้นภาวะยากจนภายใน 10 ปี โดยให้ความสำคัญกับการสร้างและใช้ครูเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทย ครูเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีการถกเถียงกันมาก ทั้งในมิติของแนวทางการสร้างครู จิตสำนึก จรรยาบรรณ รายได้ และความเป็นครู รวมถึงอาชีพครูดนตรีที่กำลังประสบภาวะขาดแคลนอันเนื่องมาจากค่านิยมและยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตลอดจนปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่การเกษียณอายุงานของบุคลากรครูดนตรี ที่เกิดจากกระบวนการผลิตครูดนตรียุคแรก ๆ ตั้งแต่การก่อตั้งโปรแกรมวิชาเอกดนตรีศึกษา วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาในขณะนั้น (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา)  และสาขาดนตรีของวิทยาลัยพายัพ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยดุริยศิลป์ […]

The Pappyness

August 20, 2020
error: Content is protected !!