ดุริยางคศิลป์
ครูดนตรี เรียนคณะอะไร ต้องเรียนที่ไหน สาขาอะไรบ้าง

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || ).push({}); บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   อาชีพครู เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ไม่ใช่เพียงเพราะครูคือผู้ทำหน้าที่ในการถ่ายทอด ...

READ MORE +