ดนตรีบำบัด (Music Therapy) ประวัติ ทฤษฎี และประโยชน์

ดนตรีบำบัด (Music Therapy) จึงเกิดขึ้นเพื่อถูกนำมาใช้ในการรักษา หรือพัฒนาศักยภาพของผู้ป่วยทั้งในด้าน ร่างกาย จิตใจ ความคิด และรวมไปถึงทักษะทางสังคม

The Pappyness

September 11, 2020
error: Content is protected !!