The Pappyness

Happiness is here and now

Tag: เพลงสู้ชีวิต

บทความโดย ผศ.นรเศรษฐ์ อุดาการ  Asst.Prof. Norrasate Udakarn The College of Music, Payap University   โรคซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวชที่มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างมากในปัจจุบัน ทั้งผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่รู้ตัวและไม่รู้ตัว โรคซึมเศร้าจึงเป็นภัยเงียบที่ซุกซ่อนอยู่ภายในใจของทุกคน รอเวลาที่จะสำแดงอาการออกมา โดยที่เราไม่มีโอกาสรู้เลยว่าตนเองจะกลายเป็นผู้ป่วยของโรคซึมเศร้าเมื่อไหร่ หลายครั้งความรุนแรงของโรคได้นำไปสู่โศกนาฏกรรม ทั้ง ๆ ที่คนใกล้ชิดผู้ป่วยต่างยืนยันว่าไม่มีสัญญาณใดที่บ่งบอกถึงอาการของโรคซึมเศร้ามาก่อน อย่างไรก็ตาม บทความนี้เราจะไม่ได้พูดถึงโรคซึมเศร้าในมุมมองทางการแพทย์ แต่ผ่านมุมมองของเสียงเพลงและดนตรี ในห้วงที่ผ่านมา Continue Reading

Ad Clicks : Ad Views :